Vòng12Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017CúpConCông:ĐểthuaBátÂm,ProductionTeamđánhrơisuấtchơichungkết

Production Team đã để thua Bát Âm ở vòng 12 lượt 2 Giải bóng đá Văn Công Hà Nội – cúp Con Công 2017. Thất bại này đã khiến họ đánh rơi suất vào chơi trận chung kết.