seedorf

seedorf

Clarence Seedorf sẽ không nhường áo số 10 cho Ronaldinho【seedorf】:”Ronaldinho là một nhà vô địch lớn